Stadgar; Jag ska leva Ekonomisk Förening. 

§ 1 Firma

Föreningens firma är Jag ska leva Ekonomisk Förening.

§ 2 Ändamål

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att bedriva ekonomisk verksamhet.

Det gör vi genom:

– Att medlemmarna ska deltar med egen arbetsinsats, producerande, levererande, säljande eller liknade.

– Att sälja varor smycken, kläder, inredning, trycksaker, konst och tjänster i form av föreläsningar, konferenser, utbildningar, kurser, arrangera event, mässor, mini mässor.

– Att ta tillvara, förvalta och utveckla det goda varumärket #jagskaleva.

– Att generera intäkter och vinst för att återinvestera i verksamheter som socialt företag.

– Att anställa eldsjälar och människor som tar ett socialt ansvar.

– Att all verksamheten genomsyras av tankar och beslut om att varje människa ska bli en del av samhället på egna villkor.

– Att arbeta långsiktigt, strategiskt och målmedvetet med varumärket, nätverk och relationer, inkluderat att när vi ger ekonomiskt stöd. För att bidra till varaktig positiv förändring gällande psykisk hälsa och integration.

– Att ge ekonomiskt stöd till verksamheter på alla nivåer riks-, lokala föreningar och startups inom organisationen Familjehemsmöten och liknande ideella organisationer, som tar socialt ansvar inom civilsamhället.

– Att konkret arbeta med att utveckla en produktionskedja där människor som står utanför arbetsmarknaden blir en del av #jagskaleva konceptet och blir anställa i vårt företag, eller för en tid stärks i vår organisation för att sedan gå vidare till utbildning, eller andra företag. Vi gör det genom att sälja praktikplatser, sysselsättningsplatser, rehabliteringsplatser till offentlig sektor.

– Att stötta varje medlem till att utvecklas personligt och yrkesmässigt.

– Att stötta människor i vårt nätverk att utvecklas personligt och yrkesmässigt genom att bjudas in till föreläsningar, mässor, event mm

– Att tillvarata medlemmarnas vilja till att göra gott och stötta varandra för att bidra till helheten, då varje människas unika egenskaper och kunnande är del i att vi tillsammans lyckas.

§ 3 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Kumla Kommun.

§ 4 Medlems antagande

a) Till medlem i föreningen antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar. och beslut samt bidra till fullföljandet av föreningen ändamålet.

b) Till medlem i föreningen antas den som varit aktiv i Familljehemsmöten, eller annan ungdomsorganisation, eller organisation som har som målsättning att verka för barn under minst 2 år och varit anställd i #jagskaleva Ekonomisk förening i minst 2 år med en anställning på minst 75% av en heltid.

c) Till medlem i föreningen kan den antas som utsett till eldsjäl och initiativtagare för annan verksamhet som har erfarenhet av integration eller psykisk hälsa, och som nominerats och fått medlemsrekommendationer av minst 2 medlemmar inom föreningen, och som får minst 51 % av rösterna på årsstämman. Ansökan om inträde skall göras skriftligen och prövas av styrelsen.

d) I Föreningen kan investerande medlemmar antas, den här medlemmarna deltar inte i verksamheten som medlemmarna i enligt 2§. Ansökan om inträde som investerande medlem skall göras skriftligen till styrelsen och prövas av styrelsen. I övrigt gäller Lagen om ekonomisk förening.

§ 5 Insats

Insatsen i föreningen är 1000 kronor.

Varje medlem betalar insatsen kontant till föreningens bankkonto efter att medlemskapet är beviljat i föreningen.

Insatsen återbetalas vid utträde ur föreningen.

§ 6 Medlemsavgift

Föreningsstämman får besluta att medlemmarna ska betala en årlig medlemsavgift.

Medlemsavgiften ska högst 500 kr

Medlemsavgiftens storlek beslutas vid årsstämman. Medlemsavgiften betalas enligt anvisningar av styrelsen.

§ 7 Förlagsinsatser

– Styrelsen kan besluta att kapital i forma av förlagsinsatser får tillskjutas föreningen. Styrelsen beslutar storleken på förlagsinsatsen. Styrelsen beslutar om förlagsinsatsens villkor samt för varje förlagsinsats utfärdar ett förlagandelsbevis. Sådana insatser får tillskjutas av såväl medlemmar som andra än medlemmar.

§ 8 Medlems skyldigheter och rättigheter

– Generellt är medlemmars skyldigheter och rättigheter vad som föreskrivs i dessa stadgar.

– Medlems skyldighet och rättighet uttrycks mer specificerat i förenings policydokument.

§ 8 Uppsägning av medlemskapet

Uppsägning för utträde ur föreningen ska göras skriftligen till styrelsen. Medlem som utträtt kan inte göra några anspråk eller ha några rättsliga krav på ersättning, avkastning, utdelning eller annat från föreningen.

Medlem äger ingen rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

Medlem som har utträtt har rätt till återbetalning av insatsen.

§ 9 Uteslutning

Medlem som uppenbart bryter mot föreningens stadgar, inte följer i behörig ordning, fattade beslut eller som på annat sätt motarbetar föreningens intressen och ändamål, får uteslutas.

Medlem som riskerar att uteslutas skall erbjudas dialog med två ordinarie styrelsemedlemmar innan beslut fattas.

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

Medlem äger ingen rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

Medlem som har uteslutits har inga rättsliga krav på föreningen genom ersättning, avkastningen eller annat förutom återbetalning av inträdesavgift.

§ 10 Avgång

Avgång sker vid utgången av räkenskapsåret, max 6 månader efter uppsägning eller uteslutning.

§11 Överlåtelse av insatser andel.

Enligt lagen om ekonomisk förening.

§ 12 Styrelsen

Föreningens ordinarie styrelseledamöter och suppleanter utses av föreningsstämman.

Mandattid för ordinarie styrelseledamöter är 2 år. Suppleanter väljs på 1 år.

Styrelsen består av lägst 3 ledamöter och högst 9 ledamöter samt högst 2 suppleanter. Suppleanterna tjänstgör i vald ordning. Uppdraget gäller till slutet av ordinarie föreningsstämma. Styrelsen utser ordförande. Styrelsen utser VD. Styrelsen är besluts förd när mer än hälften av ordinarie ledamöter är närvarande. Styrelsen kan utse en person icke medlem som ledamot i styrelsen.

§ 13 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår löper från 01/01 – 12/31.

§ 14 Årsredovisning

Styrelsen ska lämna sin årsredovisning till revisorn senast sex veckor före den årsstämman.

Årsredovisningen ska hållas tillgänglig för medlemmarna senast två veckor före årsstämman.

§ 15 Revisor

Föreningsstämman ska årligen välja en revisor för tiden till dess ordinarie föreningsstämma hållits, räkenskapsårets efter valet. Revisor skall lämna revisionsberättelse senast 3 veckor före föreningsstämman.

§ 16 Årsstämma

Ordinarie föreningsstämma, årsstämma, ska hållas senast sex månader efter räkenskapsårets slut.

Vid årsstämman.

ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Val av protokollförare

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

5. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

6. Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse

7. Beslut om fastställande av resultat och balansräkningen

8. Beslut om samt beslut med anledning av årets vinst eller förlust. Enligt fastställande balansräkningen.

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

10. Beslut av kommande års antal styrelseledamöter.

11. Beslut utav eventuella arvoden till förtroendevalda

12. Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter

13. Val av revisor

14. Val av valberedare max 2 st.

15. Fastställande av medlemsavgift

16. Eventuella övriga frågor

§ 17 Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma, såväl ordinarie som extra, sker med e-post.

Kallelsen till ordinarie och extrastämma ska vara utsänd tidigast 6 veckor före samt senast 2 veckor innan stämman.

§ 18 Rösträtt

Varje medlem har en röst

§ 18 Disposition av föreningens vinst.

Grundläggande är att vinsten förs i ny räkning.

§ 19 Upplösning

I första hand skall förlagsinsatserna betalas, därefter skall medlemmarna få sina insatser och finns det medel kvar därefter skall detta delas lika mellan medlemmarna.

§ 20 Övrigt

Beträffande föreningens förhållanden i övrigt som inte upptas i någon av § gäller vad som föreskrivs i Lagen om ekonomiska föreningar. Tvister skall lösas i svensk domstol.

Att dessa stadgar antagits vid föreningens konstituerande stämma den 8 december 2017 kl. 18.00 intygas/underskrifter